قیمت بر حسب متر می‌باشد


قیمت: 850`5 تومان


تعداد موجود در انبار:50000 عدد

 


قیمت بر حسب متر می‌باشد


قیمت: 200`10 تومان


تعداد موجود در انبار:50000 عدد

 


قیمت بر حسب متر می‌باشد


قیمت: 200`14 تومان


تعداد موجود در انبار:5000 عدد

 

1