قیمت بر حسب متر می‌باشد


قیمت: 000`9 تومان


تعداد موجود در انبار:50000 عدد

 

1